X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فناوریهای شناسایی و ردیابی

بارکد ، RFID ، شناسایی با امواج رادیویی ، ردیابی ، ردگیری، ردیابی ماهواره ای ، GPS ، بینایی ماشین ، بیومتریک ، کارت هوشمند، سنسور

ماشین‌ چاپ‌ لیبل‌RFID

سیستم‌ تولید‌ و‌ چاپ‌ کامل‌ لیبل‌ RFID  شرکت‌ مارک‌ اندی‌ که‌ با‌ همکاری‌ و‌ ترکیب‌ تکنولوژی‌های‌ سازندگان‌ دیگر‌ ارایه‌ شده،‌ اولین‌ سیستمی‌ است‌ که‌ خط‌ تولید‌ کامل‌ لیبل‌های‌ ‌RFID را‌ ارایه‌ می‌‌کند.‌ کوین‌ مینز‌ مدیر‌ بخش‌ پژوهش‌ و‌ توسعه‌ و‌ مسؤول‌ هماهنگی‌ بین‌ سازندگان‌ مختلف‌ از‌ جمله‌ تکزاس‌ اینسترومنتس ، ‌ SAMsys،‌ تاماراک‌ پروداکتز،‌ پراکس‌ ایر‌ و‌ اسیمتک‌ با‌ شرکت‌ مارک‌ اندی‌ بود.‌ در‌ این‌ پروژه‌ چندین‌ تولیدکننده‌ مرکب‌ از‌ جمله ‌Ani ،‌ پارک‌ لک،‌ و‌ زینک‌ نیز‌ با‌ مارک‌ اندی‌ برای‌ تولید‌ فرایند‌ چاپ‌ آنتن‌های ‌RFID همکاری‌ کردند.‌

برآیند‌ همکاری‌ این‌ گروه‌ چاپ‌ لیبل‌های‌ پشت‌چسب‌دار‌ ‌RFID بود.‌ مارک‌ اندی‌ برای‌ نمایش‌ قابلیت‌ ماشین‌ جدید‌ خود‌ 300‌ متخصص‌ و‌ دست‌اندرکار‌ صنایع‌ بسته‌بندی‌ را‌ به‌ مرکز‌ شرکت‌ در‌ شهر‌ میلفورد‌ اوهایو‌ دعوت‌ کرد‌ تا‌ به‌طور‌ زنده‌ عملکرد‌ ماشین‌ را‌ که‌ قادر‌ است‌ مواد‌ خام‌ را‌ به‌ لیبل‌های‌ ‌RFID تبدیل‌ کند،‌ از‌ نزدیک‌ ببیند.‌ عامل‌ اصلی‌ در‌ کل‌ این‌ فرایند‌ تبدیلی،‌ استفاده‌ از‌ تخصص‌ و‌ فرایندهای‌ چاپی/‌ تبدیلی‌ گوناگون‌ دریک‌ خط‌ تولیدی‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ است.‌ در‌ طول‌ این‌ فرایند‌ منحصر‌ به‌ فرد‌ آنتن‌های‌ لیبل‌ چاپ‌ شده‌ و‌ مدارهای‌ (نوارهای)‌ فلزی‌ ساخته‌ شرکت‌ تگزاس‌ اینسترومنت‌ مدل 2‌ ‌EPC ‌Gen با‌ استفاده‌ از‌ یونیت‌ لایی‌گذاری 500‌ ‌P شرکت‌ تا‌ مارک‌ به‌ سطح‌ لیبل‌ چسبانده‌ شد.

این‌ فرایند‌ تنها‌ در‌ یک‌ مرحله‌ عبور‌ لیبل‌ از‌ ماشین‌ چاپ‌ انجام‌ شد.‌ در‌ عین‌ حال‌ در‌ طول‌ فرایند‌ تصاویر‌ چهار‌ رنگ‌ نیز‌ روی‌ لیبل‌ با‌ سیستم‌ فلکسو‌ چاپ‌ شد‌ و‌ در‌ آخر‌ لیبل‌ دایکات‌ شده‌ و‌ شکل‌ نهایی‌ خود‌ را‌ پیدا‌ کرد.

حاضران‌ در‌ سمینار‌ مارک‌ اندی‌ در‌ دو‌ مرحله‌ شاهد‌ کل‌ عملیات‌ تولید‌ لیبل‌ ‌RFID توسط‌ ماشین‌ رول‌ کم‌عرض‌ مارک‌ اندی‌ مدل‌ 2200‌ بودند.‌ بار‌ اول‌ ماشین‌ مدارها‌ را‌ روی‌ لیبل‌های‌ حاوی‌ تصاویر‌ چهار‌ رنگ‌ نشاند.‌ در‌ مرحله‌ بعد‌ ماژول 500‌ ‌P شرکت‌ تاماراک‌ ‌(Tamarac) که‌ به‌طور‌ پیوسته‌ با‌ ماشین‌ مارک‌ اندی‌ 2200‌ عمل‌ می‌‌کرد،‌ مدارهای‌ چاپی‌ را‌ روی‌ آنتن‌های‌ چاپی‌ قرار‌ داد‌ تا‌ از‌ این‌ طریق‌ لیبل‌ ‌RFID کاربردی‌ و‌ قابل‌ استفاده‌ شود.‌

در‌ آخر‌ یکی‌ از‌ لیبل‌های‌ تولید‌ شده‌ روی‌ یک‌ بسته‌ چسبانده‌ شد‌ و‌ از‌ مقابل‌ یک‌ دستگاه‌ رمزخوان‌  مدل‌ ‌0139 ‌multiprocol EPC ‌RFIDساخت‌ شرکت‌ ‌SAMsys  عبور‌ کرد‌ تا‌ اطلاعات‌ آن‌ توسط‌ دستگاه‌ خوانده‌ شود.‌ ماشین‌ مارک‌ اندی‌ 2200‌ به‌ تجهیزات‌ ضد‌ الکتریسیته‌ ساکن‌ ساخت‌ شرکت‌ ‌Simco نیز‌ مجهز‌ است.

مارک‌ اندی‌ چندی‌ است‌ که‌ کانون‌ توجه‌ خود‌ را‌ به‌ ارایه‌ سیستم‌های‌ تولید‌ لیبل‌ ‌RFID معطوف‌ کرده‌ است‌ و‌ سرمایه‌گذاری‌ هنگفتی‌ در‌ زمینه‌ پژوهش‌ گسترش‌ ‌RFID به‌ عمل‌ آورده‌ است. سیستم‌ جدید‌ این‌ شرکت‌ ثمره‌ این‌ سرمایه‌گذاری‌ است.

مدارهای‌ الکترونیک‌ پلی‌مری‌

در‌ سال‌های‌ آینده‌ مدارهای‌ الکترونیکی‌ پلی‌مری‌ ارزان‌قیمت‌ تحولی‌ عظیم‌ در‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ از‌ جمله‌ سیستم‌ شناسایی‌ هوشمند‌ بسته‌بندی‌ پدید‌ می‌‌آورند.‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ از‌ آن‌ها‌ می‌‌توان‌ به‌ عنوان‌ جایگزینی‌ برای‌ لیبل‌های‌ ‌RFID استفاده‌ کرد.‌ 37‌ شرکت،‌ دانشگاه‌ و‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ نیروها‌ و‌ منابع‌ خود‌ را‌ در‌ هم‌ آمیخته‌ و‌ با‌ همکاری‌ انجمن‌ سازندگان‌ ماشین‌آلات‌ آلمان‌ ‌VDMA کنسروسیوم‌ توسعه‌ ساختار‌ تولید‌ مصنوعی‌ اجزای‌ الکترونیکی‌ را‌ پایه‌گذاری‌ کردند.‌ نام‌ کنسرسیوم‌ انجمن‌ اجزاء‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ ‌(OEA)  است.‌ شرکت‌ مان‌رولند‌ نیز‌ عضوی‌ از‌ این‌ انجمن‌ است.

شرکت‌هایی‌ که‌ در‌ تأسیس‌ این‌ انجمن‌ نقش‌ داشته‌‌ و‌ عضو‌ آن‌ هستند‌ به‌ این‌ قرارند:‌ دگوسا،‌ مرک،‌ زیمنس،‌ فلیکس‌ بوچر،‌ خدمات‌ چاپی‌ کیسر‌ و‌ دانشگاه‌های‌ کمینتز‌ و‌ دارمشتات‌ می‌‌باشد.

 VDMAمعتقد‌ است‌ که‌ اجزای‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ در‌ حال‌ حاضر‌ مراحل‌ آزمایشگاهی‌ را‌ پشت‌ سر‌ گذاشته‌ و‌ وارد‌ مرحله‌ تولید‌ انبوه‌ شده‌ است.‌ این‌ مدارهای‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ علاوه‌ بر‌ ‌RFID در‌ ساخت‌ حسگرها،‌ سلول‌های‌ خورشیدی،‌ مهندسی‌ پزشکی‌ و‌ تولیدات‌ مصرفی‌ نیز‌ به‌کار‌ می‌‌روند.

 ‌OEAتلاش‌ می‌‌کند‌ تا‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در‌ توسعه‌ و‌ تولید‌ انبوه‌ این‌ اجزای‌ ارگانیک‌ ایفا‌ کند.‌ مان‌رولند‌ با‌ همکاری‌ دانشگاه‌ کمینتز‌ موفق‌ شده‌ ترانزیستورهایی‌ را‌ که‌ حاوی‌ پلی‌مرهای‌ هادی‌ هستند،‌ با‌ استفاده‌ از‌ ماشین‌ ‌Laborman خود‌ چاپ‌ کند.

کاربردهایی فراتر از بسته‌بندی

در چند سطر بالا به استفاده از لیبل‌های RFID در تولید محصولات الکترونیک اشاره شد. یکی از کاربردهای دیگر را مشترکین مجلات پرتیراژ خارجی بارها دیده‌اند. اگر شما هم مشترک چنین مجله‌ای هستید، می‌‌توانید با برداشتن لیبل نشانی و اسم خودتان که به مجله چسبیده است، مدار چاپی حاوی RFID را مشاهده کنید. بنابراین RFID به صنعت بسته‌بندی محدود نمی‌‌شود. گرچه امروزه بیشترین کاربرد این لیبل‌ها در بسته‌بندی است، اما کسی چه می‌‌داند که در دهه آینده از آن برای ردیابی و شناسایی چه محصولاتی استفاده خواهد شد. حتی همین حالا هم صحبت تنها بر سر این یا آن محصول نیست. وقتی به اعضای یک هیأت اعزامی یا تیم خبرنگاری در کشور میزبان کارت‌هایی برای ورود و خروج به مکان‌های خاص داده می‌‌شود که با نشان دادن آن بتوانند به رایگان یا با تخفیف از مراکز دیدنی شهر بازدید کنند، یا از اتوبوس و مترو استفاده کنند، در واقع توسط همان کارت‌های حاوی RFID، آن‌ها را ردیابی هم می‌‌کنند!

برگرفته از ‌ سایت  اینترنتیwww.rfidjournal.com 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 فروردین 1387 ساعت 13:59 | نویسنده: محمد روهینا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد